שירותי מתופפים לליווי משפחות לאירועים

שירותי מתופפים לליווי משפחות לאירועים

הנדון: בקשה להגשת הצעות מחיר ולהכלל במאגר

שלום וברכה,

הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן") מבקשת לקבל הצעות מחיר לשירותי מתופפים לליווי משפחות לאירועים שונים הנערכים ע"י הקרן למורשת הכותל בליווי נגן ו/או מעגל מתופפים באולמות בירושלים (להלן: השירותים) על פי הפרוט הבא, לפי תנאי מסמך זה.

תאריך: בר המצווה מתקיים בעיקר במועדים בהם קוראים בתורה כגון: ימי שני וחמישי, ראשי חודשים , אך יתכנו אירועים גם בימים אחרים.

הקרן מתחייבת לעדכן שבוע מראש על קיומו של כל אירוע.{תתכן תתיכן קצרה יותר, תלוי באופי הפרויקט}.

שעה: בין השעות 6:00 ל 17:00 (ייתכן מאוחר יותר).

פרוט השרותים:

 1. ליווי משפחות מאזור אגן העיר העתיקה לכותל.
 • מתופפים + נגני כלי נשיפה שונים כגון חצוצרה ,קלרינט ,סקסופון וכדומה,
 • השתלבות בחגיגת בר מצווה בכותל המערבי לפי הלך הרוח ויוזמה מצד הקהל.
 • ניגון שירים בעלי אופי דתי – מסורתי  ושירים עבריים שמתאימים לאירוע מעין זה.

הנגן יספק את כל הציוד הטכני הדרוש כמפורט להלן:

 • תוף דג'מבה אפריקאי או דומה לו על פי עדכון המזמין מראש .
 • שופר אנטילופה {מטר אחד לפחות}
 • לבוש בצבע לבן אחיד.
 • סקסופון ,קלרינט, חצוצרה וכדומה על פי עדכון המזמין מראש איזה כלי נשיפה ילווה את האירוע באותו יום .
 • חופה בעלת 4 עמודים לליווי האירוע .
 • ליווי בשער האשפות עד 30 דקות.
 • ליווי משער ציון עד 45 דקות .
 • עמידה בזמנים {תנאי חובה לפתיחת התקשרות}.
 • הספק יספק ע"פ דרישת הקרן {בעת הצורך בלבד}, עד 10 מתופפי דגמבי ,ו 10 כלי נשיפה במקביל.
 • שירות ,סבלנות ,והרבה רצון לשמח את עם ישראל
 1. מעגל מתופפים באולם באגן העיר העתיקה / אזור ירושלים
 • כל ילד/סועד מקבל תוף דרבוקה כאשר יש מלווה עם דרבוקה/גמבה אשר מלמד את הילדים סוגי תיפוף שונים.

 

הנגן יספק את כל הציוד הטכני הדרוש כמפורט להלן:

 • 30 תופי דרבוקה +2 מלווים לליווי האירוע, או כחלופה אדם אחד מלווה {בתיאום מראש } יש לציין מחיר של מלווה אחד או 2 מלווים .
 • משך האירוע עד שעתיים
 • לבוש בצבע לבן אחיד.
 • שופר אנטילופה {מטר אחד לפחות}

תנאי סף להגשת הצעה:

 • עוסק מורשה.

יש להתייחס למספר נקודות במילוי ההצעה :

 • יש לרשום את המחיר לפני מע"מ. המחיר הנקוב בהצעה יחייב את המציע לכל אורך תקופת ההתקשרות עם הקרן והזוכה לא יהיה רשאי לשנותו מכל סיבה שהיא.
 • יש לתמחר במסמך המצורף שכותרתו: "הצעה כספית". מובהר כי המחיר  מהווה תמורה מלאה וסופית לשירותים הכוללים גם את כל המתואר, המפורט והנדרש במסמך זה.

שונות

 • יש להדגיש  כי אזור העיר העתיקה והכותל המערבי בפרט מורכב  מבחינת קשיי גישה הן בעומסי תנועה והן מבחינת חנייה. הקרן לא מתחייבת כלל לסידורי לחניה בעיר העתיקה .לעיתים לא תתאפשר חניה בכותל אלא פריקה בלבד.
 • עמידה בזמנים {תנאי חובה לביצוע התקשרות והתקשרויות המשך}  .
 • במידה והספק לא יעמוד בהזמנה שבוצעה מראש בשל מורכבויות שונות, יצטרך הספק לאתר חברה חלופית שתמלא את מקומו לאותו אירוע.
 • יתכן כי משפחה תאחר עד 30 דקות על הספק להכיר את המורכבות בשל בעיות חניה וכו יש לציין כי  זמן ההמתנה תגולם בתוך עלות ההזמנה.
 • הפנייה לכל נגן הרשום במאגר תתבצע מעת לעת, על פי בחירה של הקרן מתוך מאגר זה. הקרן תפנה לנגן על פי שיקול דעתה, למתן השירות הנדרש לה באותה העת, ותחליט על פי שיקול דעתה האם להתקשר עם הנגן על פי הצעתו. מובהר כי הקרן אינה מתחייבת להתקשר עם נגן הנמצא במאגר, ובפרט אין היא מתחייבת להיקף כלשהו של התקשרות. החלטת הקרן באשר להתקשרות עם נגן הנמצא במאגר תהא על פי שיקול דעת המוחלט של הצוות המקצועי והגורמים המוסמכים בקרן.

 

תנאי התקשרות :

 • תנאי תשלום : שוטף+60 כנגד הצגת חשבונית מס.
 • יתכן ובחירת הנגן תתבצע על סמך פגישה מקדימה ושמיעת נגינתו של המציע על ידי נציגים מהקרן. 
 • עם הגשת הצעה לפי בקשה זו מתחייב המציע כי יעמוד בכל התנאים והדרישות האמורים לעיל.
 • תנאי ביטול: הקרן תהא רשאית לבטל כליל כל הזמנה וכל הכרוך בה. ללא חיוב תשלום במקרה שנסיבות הביטול  לא היו ניתנות לצפייה או למניעה ("כח עליון") כגון תנאי מזג אויר קיצוניים, מלחמה וכדו', ביטול 24 שעות לפני האירוע ללא חיוב תשלום, ביטול בתוך 24 שעות הקרן תשלם 20%  מערך ההזמנה.
 • על אף האמור לעניין תקופת ההתקשרות, הקרן תהא רשאית בכל עת לסיים, להפסיק או להשהות ביצועו של הסכם זה או חלק ממנו, לתקופה או לצמיתות מכל סיבה שהיא.
 • אין הקרן מתחייבת לבחור איזו מן ההצעות שהוגשו אליה ואין היא מתחייבת להצעה הזולה ביותר או לקבל הצעה אחת בלבד.
 • למען הסר ספק, הקרן אינה מחוייבת להזמין בכל פעם את כל הפריטים המפורטים בהצעה, והיא תהא זכאית להזמין פריטים על פי כמות וסוג על פי שיקול דעתה הבלעדי.  מובהר, כי עלויות הובלה, שינוע, העסקת עובדים, רכישת ציוד וכיו"ב יחולו על הזוכה בלבד.
 • הזמנות ושינויים יבוצעו אך ורק ע"י נציגי הקרן ורק באמצעות הזמנת רכש ממוחשבת.
 • המציע מצהיר כי הנו משמש כקבלן עצמאי, ולא יהיו כל יחסי עובד-מעביד בינו ו/או עובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או מי מטעמו לבין הקרן. היועץ מתחייב לשאת ולשלם בעצמו ועל חשבונו את שכרם של עובדיו ושל המועסקים על ידו, כולל קבלני משנה מטעמו, וכן את כל תשלומי החובה, ההפרשות וההוצאות הנלוות, לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום פעילותו.
 • המציע, ככל שיזכה, יהיה אחראי באופן בלעדי לאופן וטיב השירותים שיסופקו ושיבוצעו על-ידו ו/או על-ידי מי מטעמו, וכן יהיה הוא אחראי לנזקים ישירים ועקיפים לגוף ולרכוש של כל אדם ו/או כל תאגיד ו/או הקרן, לרבות נזקים שייגרמו להם, כתוצאה מביצוע השירותים נשוא מסמך זה.
 • המציע מתחייב שככל שהצעתו תזכה, במקרה שהקרן תבקש להזמין מוצר/ שירות בתחום השירותים נשוא הסכם זה ואשר איננו כלול במסמך זה כי אז ישלח לקרן הצעת מחיר נפרדת לאספקת אותו המוצר/ השירות. למען הסק ספק מובהר, כי הקרן לא תהא מחויבת לקבל את הצעת המחיר הנ"ל ו/או להזמין מוצרים/ שירותים שאינם מופיעים במסמך זה כאמור מאת הזוכה. הקרן תהא רשאית להזמין את אותם המוצרים/ שירותים מספק אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. ככל שתחליט הקרן לקבל את הצעת המחיר של הזוכה למוצרים/ שירותים שאינם כלולים במסמך זה, יחולו על הצעת המחיר והמוצרים/ שירותים הכלולים בה מלוא הוראות מסמך זה, בשינויים המחויבים בלבד.

 

למען הסר ספק, אין לראות בהליך זה מכרז כהגדרתו בחוק חובת מכרזים, התשנ"ב-1992.

עם הגשת הצעה לפי בקשה זו מתחייב המציע כי ככל שהצעתו תזכה- יעמוד בכל התנאים והדרישות האמורים לעיל.

את ההצעה יש לשלוח באמצעות אתר "הקרן למורשת הכותל המערבי"

ע"מ לשלוח את ההצעה לחץ על הלינק הבא : http://www.thekotel.org/bids.asp  ומלא את הטופס המקוון.

 

בכבוד רב

דוד אוחנה

רכז לוגיסטי אגף חינוך

 • לבירורים ניתן לפנות במייל  דוד אוחנה רכז לוגיסטיקה : [email protected]
 • טלפון 026263345 שלוחה  256

ההצעה הכספית

 

הבהרה: יש לציין כי ברוב המקרים מדובר בהזמנה של לפחות 2 נגנים ואף הרבה יותר .

מחיר לאירוע משער האשפות לנגן 1   _____________ שח

מחיר לאירוע משער האשפות ל 2 נגנים  _____________ שח

מחיר לאירוע משער האשפות ל 3 נגנים  _____________ שח

מחיר לאירוע משער האשפות ל 5 נגנים  _____________ שח

מחיר לאירוע משער האשפות ל 7 נגנים  _____________ שח

————————————————————–

מחיר לאירוע משער ציון לנגן 1   _____________ שח

מחיר לאירוע משער ציון ל 2 נגנים _____________שח

מחיר לאירוע משער ציון ל 3 נגנים _____________שח

מחיר לאירוע משער ציון ל5 נגנים _____________שח

מחיר לאירוע משער ציון ל7  נגנים _____________שח

 

———————————————————————–

מחיר לאירועים באולמות שונים בירושלים לנגן 1 _______________שח

מחיר לאירועים באולמות שונים בירושלים ל 2 נגנים _______________שח

מחיר לאירועים באולמות שונים בירושלים ל 3 נגנים _______________שח

מחיר לאירועים באולמות שונים בירושלים ל 5 נגנים _______________שח

מחיר לאירועים באולמות שונים בירושלים ל 7נגנים _______________שח

————————————————————————

מחיר למעגל מתופפים _______________שח

———————————————————————-

הגשת מועמדות:

נא צרפו את הקובץ חתום

מידע חשוב

אין מידע חשוב

הקבצים

לאחר חתימה על הטופסים יש לצרף ושלוח בטופס בתחתית העמוד