הודעות לציבור אודות ספק יחיד

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז – סטילקון גרין פאוור בע"מ

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז   בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 נמסרת בזאת הודעה, שלפיה בכוונת הקרן למורשת הכותל המערבי, ע"ר (להלן: