מכרזים פומביים

מכרז פומבי מס' 6/23 לאספקת מוצרי ניקיון ומוצרים מתכלים במתחם הכותל המערבי בירושלים

הקרן למורשת הכותל המערבי ("הקרן") מזמינה בזאת הצעות לאספקת מוצרי ניקיון ומוצרים מתכלים במתחם הכותל המערבי בירושלים, הכל כמפורט במסמכי המכרז. ניתן לעיין במסמכי

מכרז מסגרת פומבי מס' 2/23 למתן שירותי הפקת סרטונים

לתשומת לב, מצ"ב מסמך הזמנה גם בפורמט עם סימני מהדורה – זהו מסמך עבודה בלבד שאינו מיועד להגשה!   מכרז פומבי מס' 2/23 למתן

מכרז מסגרת פומבי מס'05/20 למתן שירותי דפוס לקרן למורשת הכותל המערבי

תשומת לבכם למסמכי מכרז מעודכנים (8.11.20) בהתאם לשאלות ההבהרה: מסמך שאלות ותשובות הבהרה:  

אספקת מתכלים וחומרי ניקיון

הודעה בדבר דחיית מועדים נמסרת בזאת הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ליום ב' 3.8.20 בשעה 14:00 בכל יתר המועדים והוראות המכרז,

ביצוע עבודות הנדסיות במתחם הכותל המערבי בירושלים