מכרזים

מאגר היועצים של הקרן למורשת הכותל המערבי

למתן שירותי אדריכלות הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן"), פונה בזאת לאדריכלים, להגיש בקשות להיכלל במאגר היועצים בתחום הנ"ל. הקרן הינה עמותה ממשלתית שהוקמה

הקמת מאגר אדריכלים

הקרן למורשת הכותל המערבי )"הקרן"( מזמינה בזאת אדריכלים, אשר עומדים בתנאים המפורטים במסמכי הפנייה, להגיש את מועמדותם להיכלל במאגר הקרן לתחום הייעוץ האדריכלי. מסמכי