מכרזים

מכרז מסגרת פומבי מס'05/20 למתן שירותי דפוס לקרן למורשת הכותל המערבי

תשומת לבכם למסמכי מכרז מעודכנים (8.11.20) בהתאם לשאלות ההבהרה: מסמך שאלות ותשובות הבהרה:  

אספקת מתכלים וחומרי ניקיון

הודעה בדבר דחיית מועדים נמסרת בזאת הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ליום ב' 3.8.20 בשעה 14:00 בכל יתר המועדים והוראות המכרז,

ביצוע עבודות הנדסיות במתחם הכותל המערבי בירושלים

מאגר מהנדסי הקרן למורשת הכותל

הגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים של הקרן למורשת הכותל המערבי למתן שירותי הנדסה הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן"), פונה בזאת למהנדסים ( קונסטרוקטורים,

מאגר מהנדסי הקרן למורשת הכותל

הגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים של הקרן למורשת הכותל המערבי למתן שירותי הנדסה הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן"), פונה בזאת למהנדסים ( קונסטרוקטורים,

שירותי מתופפים לליווי משפחות לאירועים

הנדון: בקשה להגשת הצעות מחיר ולהכלל במאגר שלום וברכה, הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן") מבקשת לקבל הצעות מחיר לשירותי מתופפים לליווי משפחות לאירועים

מאגר היועצים של הקרן למורשת הכותל המערבי

למתן שירותי אדריכלות הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן"), פונה בזאת לאדריכלים, להגיש בקשות להיכלל במאגר היועצים בתחום הנ"ל. הקרן הינה עמותה ממשלתית שהוקמה

הקמת מאגר אדריכלים

הקרן למורשת הכותל המערבי )"הקרן"( מזמינה בזאת אדריכלים, אשר עומדים בתנאים המפורטים במסמכי הפנייה, להגיש את מועמדותם להיכלל במאגר הקרן לתחום הייעוץ האדריכלי. מסמכי