מאגר מהנדסי הקרן למורשת הכותל

מאגר מהנדסי הקרן למורשת הכותל

הגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים של הקרן למורשת הכותל המערבי למתן שירותי הנדסה
הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן"), פונה בזאת למהנדסים ( קונסטרוקטורים, מהנדסי שימור וכיוצ"ב ), להגיש בקשות להיכלל במאגר היועצים בתחום הנ"ל.
הקרן הינה עמותה ממשלתית שבין מטרותיה, טיפוח שימור ופיתוח של הכותל המערבי ומנהרות הכותל.

 סדרי הרישום ואופן הגשת הבקשות

רישום למאגר יעשה על ידי מילוי טופס "בקשה להצטרף למאגר מהנדסים" המופיע באתר הקרן בכתובת – www.thekotel.org.
על המבקשים למלא את טופס הבקשה במלואו, ולצרף את המסמכים הנדרשים על פיו, כמפורט להלן.
את טופס הבקשה, חתום על ידי המבקש, בצירוף המסמכים הנדרשים, יש לשלוח  בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected]
לפרטים נוספים ניתן לפנות בדואר אלקטרוני  לכתובת: [email protected] .

יובהר כי פנייה זו אינה מהווה מכרז, ודיני המכרזים לא יחולו עליה.
כמו כן, פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, באופן שניתן להגיש בכל עת בקשה להצטרף למאגר היועצים על פיה.

תנאים מצטברים לרישום במאגר

 1. על הפונה לעמוד באחת משתי החלופות הבאות (א' או ב'):
  1. הפונה הינו מהנדס רשום ורשוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים בישראל, לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח- 1958, במועד פרסום הודעה זו ב-5 השנים האחרונות. או:
  2. הפונה הינה חברה הרשומה כדין בישראל ו/או שותפות הרשומה כדין בישראל ו/או שותפות בלתי רשומה ו/או עוסק מורשה, אשר לה לפחות מהנדס אחד הרשום ורשוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים בישראל במועד פרסום הודעה זו זה וב-5 השנים האחרונות, לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח- 1958 ואשר במועד פרסום הודעה זו הינו בעלים ו/או שותף בפונה. למען הסר ספק מובהר, כי לא יתקבלו פניות מאת תאגידים שאינם משרדי אדריכלים.
 2. בין השנים 2008-2013 הפונה עסק במקצוע ההנדסה, בפועל, בישראל, במשך 5 שנים לפחות.

מסמכים נדרשים לצירוף לבקשה

 1. פרופיל / קורות חיים.
 2. העתק רישיון מהנדס והעתק תעודה של תואר אקדמי בהנדסה ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בחו"ל.
 3. פלט מידע מרשם החברות/ שותפויות (במידה שרלוונטי).
 4. אישור רואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות.
 5. תעודות נוספות המעידות על השכלה וניסיון מקצועי רלוונטי.
 6. רשימת ממליצים.
 7. תיאור של התחומים בהם מעונין המהנדס לעבוד.
 8. תיאור של שני פרויקטים הנדסיים שבוצעו בשלוש השנים האחרונות, לשביעות רצון הלקוחות, בתחומים ובסדרי גודל בהם מעוניין המבקש לעבוד.
 9. אישורים והמלצות המעידים על ניסיון כנדרש במסגרת התנאים לרישום במאגר.

על הפנייה להיות מפורטת ולכלול ככל כל מידע רלוונטי נוסף שיכול לסייע בבחירת הפונים.

סיווג לייעוץ ייחודי:
צוות מקצועי של הקרן (להלן: הצוות המקצועי"), יבדוק ויסווג את המבקשים לתחום ההנדסי/ תכנוני הרלוונטי לעיסוקם, בהתאם לניסיונם, כישוריהם ובקיאותם בתחום עיסוקם. יצוין כי בחינת המועמדים תתבצע על פי מספר קריטריונים, בין היתר על פי יכולות אישיות, ניסיון, עומס עבודה ושביעות רצון של הקרן ו/או גופים אחרים משירותים קודמים שניתנו, אם ניתנו, על ידי המבקש.
מובהר כי לעניין זה, יהא הצוות המקצועי רשאי לפנות לכל גוף שקיבל ו/או מקבל שירותים מהמבקש, ולפנות לממליצים שפרטיהם צורפו על ידי המבקש בטופס הבקשה, לצורך קבלת המלצות.
הצוות המקצועי יבחן כל בקשה לגופה בהתבסס בין היתר, על הקריטריונים שפורטו לעיל, ויחליט
באם לצרף את המבקש למאגר. מובהר כי לצוות המקצועי קיים שיקול דעת מוחלט ובלעדי, האם להוסיף מבקש למאגר הנ"ל, והמבקש מוותר בזאת על כל טענה באשר להחלטות הצוות המקצועי כאמור.

מובהר שאין הקרן מתחייבת לקבל בקשה כלשהי.
הפנייה לכל מהנדס הרשום במאגר תתבצע מעת לעת, על פי בחירה של הקרן מתוך מאגר זה. הקרן תפנה למהנדס שיהיה רלוונטי, על פי שיקול דעתה, למתן השירות הנדרש לה באותה העת, ותחליט על פי שיקול דעתה האם להתקשר עם המהנדס על פי הצעתו. מובהר כי הקרן אינה מתחייבת להתקשר עם המהנדסים הנמצאים במאגר, ובפרט אין היא מתחייבת להיקף כלשהו של התקשרות. החלטת הקרן באשר להתקשרות עם מהנדס הנמצא במאגר תהא על פי שיקול דעת המוחלט של הצוות המקצועי והגורמים המוסמכים בקרן.

הגשת מועמדות:

נא צרפו את הקובץ חתום

מידע חשוב

אין מידע חשוב

רשימת חברות במאגר

הקבצים

לאחר חתימה על הטופסים יש לצרף ושלוח בטופס בתחתית העמוד