הקמת מאגר אדריכלים

הקמת מאגר אדריכלים

הקרן למורשת הכותל המערבי )"הקרן"( מזמינה בזאת אדריכלים, אשר עומדים בתנאים המפורטים במסמכי הפנייה, להגיש את מועמדותם להיכלל במאגר הקרן לתחום הייעוץ האדריכלי.

מסמכי הפנייה ניתנים לעיון ולהורדה באתר האינטרנט של הקרן: (https://www.thekotel.org/)  תחת הלשונית "מכרזים"

בקשה להיכלל במאגר תיעשה באמצעות שליחת בקשה כמפורט בפנייה, חתומה על-ידי המציע, בצירוף המסמכים הנדרשים והגשתם לקרן, כמפורט בפנייה. על הפונה לוודא קבלת פנייתו.

מובהר כי הקרן אינה מתחייבת לקבל בקשה כלשהי, ובפרט אין היא מתחייבת להיקף כלשהו של התקשרות.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות בדוא"ל: [email protected]

הגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים של הקרן למורשת הכותל המערבי למתן שירותי אדריכלות הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן"), פונה בזאת לאדריכלים, להגיש בקשות להיכלל במאגר היועצים בתחום הנ"ל.

הקרן הינה עמותה ממשלתית שהוקמה על ידי המשרד לענייני דתות בשנת תשמ"ח, 8811 ,על מנת לטפח, לפתח ולשמר את הכותל המערבי ומנהרותיו. סדרי הרישום ואופן הגשת הבקשות רישום למאגר יעשה על ידי מילוי טופס  בקשה להצטרף למאגר האדריכלים" המופיע באתר הקרן בכתובת – org.thekotel.www. על המבקשים למלא את טופס הבקשה במלואו, ולצרף את המסמכים הנדרשים על פיו, כמפורט להלן. את טופס הבקשה, חתום על ידי המבקש, בצירוף המסמכים הנדרשים, יש לשלוח באמצעות אתר "הקרן למורשת הכותל המערבי" , ע"מ לשלוח את ההצעה לחץ על הלינק הבא : asp.bids/org.thekotel.www://http ומלא את הטופס המקוון. לפרטים נוספים ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: org.thekotel@sari. יובהר כי פנייה זו אינה מהווה מכרז, ודיני המכרזים לא יחולו עליה. כמו כן, פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, באופן שניתן להגיש בכל עת בקשה להצטרף למאגר היועצים על פיה. תנאים מצטברים לרישום במאגר 8 .על הפונה לעמוד באחת משתי החלופות הבאות )א' או ב'(: א. הפונה הינו אדריכל רשום ורשוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים בישראל, לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח- 8891 ,במועד פרסום
הודעה זו ב-9 השנים האחרונות. או:
ב. הפונה הינה חברה הרשומה כדין בישראל ו/או שותפות הרשומה כדין
בישראל ו/או שותפות בלתי רשומה ו/או עוסק מורשה, אשר לה לפחות
אדריכל אחד הרשום ורשוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים בישראל
במועד פרסום הודעה זו זה וב-9 השנים האחרונות, לפי חוק המהנדסים
והאדריכלים, תשי"ח- 8891 ואשר במועד פרסום הודעה זו הינו בעלים
ו/או שותף בפונה. למען הסר ספק מובהר, כי לא יתקבלו פניות מאת
תאגידים שאינם משרדי אדריכלים.
2 .בין השנים 2282-2227 הפונה עסק במקצוע האדריכלות, בפועל, בישראל,
במשך 9 שנים לפחות.
מסמכים נדרשים לצירוף לבקשה
.8 פרופיל / קורות חיים.
2 .העתק רישיון אדריכל והעתק תעודה של תואר אקדמי באדריכלות ממוסד מוכר
ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בחו"ל.
3 .פלט מידע מרשם החברות/ שותפויות )במידה שרלוונטי(.
4 .אישור רואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות.
9 .תעודות נוספות המעידות על השכלה וניסיון מקצועי רלוונטי.
.6 רשימת ממליצים.
7 .תיאור של שני פרויקטים אדריכליים שבוצעו בשלוש השנים האחרונות, לשביעות
רצון הלקוחות, בתחומים ובסדרי גודל בהם מעוניין המבקש לעבוד.
8 .אישורים והמלצות המעידים על ניסיון כנדרש במסגרת התנאים לרישום במאגר.
על הפנייה להיות מפורטת ולכלול ככל כל מידע רלוונטי נוסף שיכול לסייע בבחירת
הפונים.
סיווג לייעוץ ייחודי:
צוות מקצועי של הקרן )להלן: הצוות המקצועי"(, יבדוק ויסווג את המבקשים לתחום
האדריכלי/ תכנוני הרלוונטי לעיסוקם, בהתאם לניסיונם, כישוריהם ובקיאותם בתחום
עיסוקם. יצוין כי בחינת המועמדים תתבצע על פי מספר קריטריונים, ביניהם יכולות
אישיות, ניסיון, עומס עבודה ושביעות רצון של הקרן ו/או גופים אחרים משירותים
קודמים שניתנו, אם ניתנו, על ידי המבקש.
מובהר כי לעניין זה, יהא הצוות המקצועי רשאי לפנות לכל גוף שקיבל ו/או מקבל
שירותים מהמבקש, ולפנות לממליצים שפרטיהם צורפו על ידי המבקש בטופס הבקשה,
לצורך קבלת המלצות.
הצוות המקצועי יבחן כל בקשה לגופה בהתבסס בין היתר, על הקריטריונים שפורטו
לעיל, ויחליט
באם לצרף את המבקש למאגר. מובהר כי לצוות המקצועי קיים שיקול דעת מוחלט
ובלעדי, האם להוסיף מבקש למאגר הנ"ל, והמבקש מוותר בזאת על כל טענה באשר
להחלטות הצוות המקצועי כאמור.
מובהר שאין הקרן מתחייבת לקבל בקשה כלשהי.
הפנייה לכל אדריכל הרשום במאגר תתבצע מעת לעת, על פי בחירה של הקרן מתוך מאגר
זה. הקרן תפנה לאדריכל שיהיה רלוונטי, על פי שיקול דעתה, למתן השירות הנדרש לה
באותה העת, ותחליט על פי שיקול דעתה האם להתקשר עם האדריכל על פי הצעתו.
מובהר כי הקרן אינה מתחייבת להתקשר עם האדריכלים הנמצאים במאגר, ובפרט אין
היא מתחייבת להיקף כלשהו של התקשרות. החלטת הקרן באשר להתקשרות עם אדריכל
הנמצא במאגר תהא על פי שיקול דעת המוחלט של הצוות המקצועי והגורמים
המוסמכים בקרן.
טופס בקשה להצטרף למאגר האדריכלים
יש למלא ולספק את הפרטים הבאים:
שם המבקש: _________________________________________________
מספר זיהוי/מספר תאגיד: ________________________________________
השכלה: _____________________________________________________
מס' רישיון : __________________________________________________
מס' שנות ותק: ________________________________________________
תחום/ תחומי התמחות אדריכליים: ___________________________________
מספר שנות הוותק של המבקש בתחום ההתמחות: ________________________
כתובת: ______________________________________________________
טלפון: _______________ פקס: ___________________________________
______________________________________________________ : Email
יש לצרף לטופס בקשה זה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בהזמנה להגשת בקשות
להיכלל במאגר האדריכלים, לרבות פירוט: פרופיל או קורות החיים של המבקש, העתק
רישיון והעתק תעודה של תואר אקדמאי, פלט מידע מרשם החברות/ שותפויות )ככל
שרלוונטי(, אישור רואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות, תעודות נוספות המעידות על
השכלה וניסיון מקצועי רלוונטי, רשימת ממליצים, תיאור של שני פרויקטים תכנוניים
שטופלו בשלוש השנים האחרונות לשביעות רצון הלקוחות, אישורים והמלצות המעידים
על ניסיון כנדרש במסגרת התנאים לרישום במאגר, וכל מידע רלוונטי נוסף שיכול לסייע
בבחירת המבקש.
________________________
חתימת המבקש

הגשת מועמדות:

נא צרפו את הקובץ חתום

מידע חשוב

אין מידע חשוב

הקבצים

לאחר חתימה על הטופסים יש לצרף ושלוח בטופס בתחתית העמוד