אספקת מתכלים וחומרי ניקיון

אספקת מתכלים וחומרי ניקיון

הודעה בדבר דחיית מועדים

  1. נמסרת בזאת הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ליום ב' 3.8.20 בשעה 14:00
  2. בכל יתר המועדים והוראות המכרז, לא יחול כל שינוי.

לתשומת לבכם: ב21.07.20 הועלתה גרסה מעודכנת של מסמכי המכרז. השינוי הינו רק בנספח ז' הצעת המחיר, והוא מופיע גם בנפרד להלן. כמו כן תשומת לבכם למסמך השאלות והתשובות.

תשומת לבכם לכך כי בהתאם לדחיית מועד ההגשה האחרון של המכרז (3.8.20), ערבות המכרז צריכה להיות בתוקף 180 יום לאחר המועד הנדחה. דהיינו עד ה30.1.21

 

מכרז לאספקת מתכלים וחומרי ניקיון- גרסה סופית לפרסום
אין מידע חשוב